Oppilaille ja opiskelijoille on taattava vakaumuksen mukainen opetus

Arvoisat opetusministeri Li Andersson, tuleva opetusministeri Jussi Saramo, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen ja Opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen!

Kirjoitan teille avoimen kirjeen, jonka laitan samalla julkiseksi ja se luultavasti leviää laajalle. Toivon vastauksia teiltä alla esitettyihin kysymyksiin. Teen samalla alla esille tuoduista asioista kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu liittyy Opetushallituksen toimintaan näissä asioissa.

Perusopetuksessa on otettu nyt vaiheittain käyttöön perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 mukainen opetussuunnitelma kaikilla luokka-asteilla. Tämä toi mukanaan sisältöön monia uudistuksia. Näistä yksi oli tasa-arvoasioiden tuominen opetussuunnitelmaan. Meillä on Suomessa Laki (8.8.1986/609) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta ja sen tarkoituksena on lisäksi estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Lisäksi meillä on Yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa.

Lisäksi Opetushallitus on antanut opetussuunnitelmaan 21.10.2015 määräyksen, että koulujen on luotava tasa-arvosuunnitelma säännöllisin väliajoin.

Ilmeisesti edellä mainittujen lakien varjolla meillä on kouluihin tuotu opetus, joka on peräisin suoraan seksuaalijärjestöjen ideologiasta. Tällaista ei kuitenkaan noiden lakien sisältö tuo esille.

Tämä on nyt alkanut aiheuttaa ongelmaa sellaisille huoltajille, jotka eivät haluaisi lapsilleen opetettavan seksuaalijärjestöjen mukaista ideologiaa. Tämä tuo myös ongelmia opettajille, jotka eivät haluaisi opettaa tällaista ideologiaa oman uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen tai muun syyn vuoksi. Totean jo tässä vaiheessa, että tämä ideologia on muodostunut nykyään uskonnon kaltaiseksi ideologiaksi ja muoti-ilmiöksi, joka haluttaisiin tuoda yhteiskunnan joka sektorille. Näin sitä on tuotu myös perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen, jotka mm. kuuluvat Opetushallituksen alaisuuteen.

Useat huoltajat ovat pyytäneet lapsilleen vapautusta kyseisestä opetuksesta ja pyytäneet saada korvaavaa opetusta tilalle, missä ei opeteta seksuaalijärjestöjen ajaman ideologian mukaista opetusta. Tällainen opetus pitää sisällään mm. opetusta sukupuolten moninaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä tai Pridesta. Opetuksenjärjestäjinä kunnat ja kaupungit pyytävät Opetushallitukselta ohjeistusta tällaiseen huoltajan pyyntöön. Tässä alla yksi tuore suora lainaus Opetushallitukselta tulleesta ohjeistuksesta:

 • Opetussuunnitelman mukainen opetus on oppilaalle pakollista. Ainoat perusteet opetuksen järjestämiselle toisin ovat Perusopetuslain 18 §:ssä ja ne liittyvät aiempiin opintoihin tai oppilaan terveydentilaan. Perusopetusta säätelevät perusopetuslaki, valtioneuvoston asetus valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta sekä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetuksessa noudatetaan niistä annettuja sitovia määräyksiä. Perusopetus on uskonnollisesti ja poliittisesti sitouttamatonta. Kun koulussa joko opetuksessa tai yhteisissä tapahtumissa käsitellään näihin säädöksiin ja opetussuunnitelman perusteisiin perustuvien tavoitteiden mukaisia asioita, niistä ei voida vapauttaa. Lakiin pohjaavat opetussuunnitelman perusteet käsittelevät sukupuolten moninaisuutta perusopetuksen tehtävää kuvaavassa luvussa. Luvussa todetaan yksiselitteisesti, että perusopetuksen tehtäviin kuuluu lisätä tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Perusopetusasetuksessa todetaan myös, että opetus ja kasvatus tukevat oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen. Koulut pyrkivät toiminnassaan luonnollisesti hyvään yhteistyöhön kaikkien huoltajien kanssa ja suhtautuvat kunnioittavasti kaikkien kotien kasvatusnäkemyksiin. Oppimateriaalia ei Suomessa tarkasteta eikä säädellä. Koulu ja opettaja valitsevat ammattitaitonsa perusteella kussakin tilanteessa opetussuunnitelman toteuttamiseen parhaiten soveltuvat materiaalit. Huoltajalla ei ole valtuuksia määrätä oppimateriaalista, vaan asia kuuluu opetuksen järjestäjän, koulun ja opettajan päätäntävaltaan. Tasa-arvotyö on taitolaji -opas on Opetushallituksen laatima tukimateriaali koulujen tasa-arvotyön avuksi. Se pohjautuu perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin ja esittelee konkreettisia tapoja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen koulussa. Monet kansalaisjärjestöt tuottavat kouluopetukseen soveltuvia aineistoja ja tarjoavat opettajille tietopaketteja. SETA on ihmisoikeusjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. SETA:n aineistojen kautta kouluilla on mahdollisuus halutessaan saada kokemusasiantuntijuutta opettajan tueksi. Otteita säädöksistä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, kohta 3.1 Perusopetuksen tehtävä:”Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. ”Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012) 2 §: ”Opetuksella ja kasvatuksella edistetään elämän, ihmisarvon loukkaamattomuuden, ihmisoikeuksien, luonnon ja toisten ihmisten kunnioittamista, oppilaiden kasvua erilaisuuden kunnioittamiseen sekä vastuullisuuteen, yhteistyöhön ja toimintaan, joka edistää ihmisryhmien, kansojen, aatteiden, uskontojen ja kulttuurien välistä kunnioittamista ja luottamusta.”

Monetkaan huoltajat eivät osaa käyttää pyynnössään ja hakemuksessaan sellaisia termejä kuin koulumaailmassa käytetään. On oikeastaan näsäviisautta Opetushallitukselta antaa seuraava vastaus huoltajalle hakemukseen, jossa huoltaja oli pyytänyt eriyttävää opetusta. Terminä eriyttävä opetus liittyy oppilaan tai opiskelijan erilaisiin tuen tarpeisiin esimerkiksi oppimisvaikeuksien vuoksi. Tällaiseen hakemukseen Opetushallitus oli antanut alla olevan vastauksen tietäen tarkalleen, mitä huoltaja hakemuksellaan tarkoitti. Tässä asiasta tuore esimerkki:

 • Kyseinen koululomake on huoltajan esittämä toive, jonka toteuttaminen ei ole säädösten perusteella mahdollista. Perusopetuslaki 18 §:”Erityiset opetusjärjestelyt: Oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään ja määrätään, jos:
  • 1) oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;
  • 2) perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai
  • 3) se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.”

Näistä vastauksista näemme ensinnäkin sen, että Opetushallitus on ottanut opetussuunnitelmaan vaikutteita seksuaalijärjestöiltä ja mainitseekin vastauksessaan SETAn. Samalla Opetushallitus suosittelee kyseiseltä järjestöltä kokemusasiantuntijaa opettajan tueksi. Opetushallitus on myös julkaissut opettajille oppaan Tasa-arvotyö on taitolaji. Jo nämä seikat osoittavat sen, että ohjeistukset ovat ristiriidassa Yhdenvertaisuuslain kanssa, jossa sanotaan, että ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Miksi näistä vain seksuaalinen suuntautuminen nostetaan voimakkaasti esille?

Kysymys 1: Miksi Opetushallitus nostaa vain yhden vähemmistön esille näin vahvasti ohjeistuksessaan ja tuonut sen sitä kautta opetukseen? Tämä on käytännössä piilotettu tasa-arvo-sanan alle. Miksi esimerkiksi jonkin vähemmistöuskonnon edustaja ei voi tulla koululle puhumaan tai miksi siitä ei tehdä erillistä opasta ja kytketä asiaa opetussuunnitelmaan? Kyse on pitkälti samasta asiasta.

Kysymys 2: Tällaisesta toiminnasta näin laajassa mittakaavassa ei mainita Perusopetuslaissa eikä -asetuksessa.

Lisäksi Opetushallitus myös toteaa vastauksessaan, että tällaisesta opetuksesta ei oppilasta tai opiskelijaa voida vapauttaa. Tämä vastaus tuo sitten Opetushallituksen ohjeistuksen ongelmalliseksi. Tällä lausunnolla Opetushallitus ohittaa neljä seuraavaa asiaa:

 1. Perustuslaki 6§: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
 2. Perustuslaki 11§: Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.
 3. Perusopetuslaki 3§: Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.
 4. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan seuraavasti: Perusopetuslain mukaan opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. Yhteistyöllä tuetaan kasvatuksen ja opetuksen järjestämistä siten, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Yhteistyö edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Huoltajien osallisuus sekä mahdollisuus olla mukana koulutyössä ja sen kehittämisessä on keskeinen osa koulun toimintakulttuuria. Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta. Koulu tukee kotien kasvatustehtävää ja vastaa oppilaan opetuksesta ja kasvatuksesta kouluyhteisön jäsenenä.

Kysymys 3: Opetushallitus ei voi toimia perustuslain yli. Ketään ei saa asettaa eri asemaan uskonnon, vakaumuksen tai mielipiteen vuoksi. Opetus on tapahduttava yhteistyössä kodin kanssa kuten laissa sanotaan ja myös opetussuunnitelmassa. Miksi Opetushallitus ohjeistaa näiden asioiden yli? Opetushallitus ei voi pakottaa oppilaita tai opiskelijoita osallistumaan tällaiseen opetukseen, eikä ohjeistaa opetuksenjärjestäjiä toimimaan näin.

Tasa-arvo on taitolaji-kirjaan olisi hyvä jokaisen huoltajan tutustua ja miettiä, että oikeastiko Opetushallitus tekee tällaista materiaalia opetuksen tueksi. Tässä muutama kysymys kirjasta, koska on arveluttavaa, että tällainen kirja tehdään opetukseen opettajille oppaaksi. Alla muutama kysymys kirjasta:

Kysymys 4: Onko koulun tehtävä todellakin seuraava ja opettaa tällaisia asioita oppilaille ja opiskelijoille? ”Jokaisella tulee olla oikeus itse määritellä, millainen tyttö tai nainen, poika tai mies hän on, vai kokeeko hän olevansa muunsukupuolinen eli jotain naiseuden ja mieheyden ulkopuolella tai sukupuolten välissä. Kokemus omasta sukupuolesta voi myös muuttua ja vaihdella eri elämänvaiheissa. Yksilön sukupuoli onkin aina moninainen kokonaisuus ja kirjo ominaisuuksia.”

Kysymys 5: Miksi Opetushallitus on luonut rinnalle opetussuunnitelman kaltaisen kirjan keskittyen pelkästään sukupuolisuuden asioihin? Tässä näkyy jälleen, mihin suuntaan Opetushallitus painottaa asioita. Kirjassa Opetushallitus myös ohjeistaa sivumennen oppimateriaalien tuottajia tuottamaan tietynlaista opetusmateriaalia.

Kysymys 6: Opetushallitus ohjeistaa edellä mainituissa asioissa paljon sellaista, jota ei missään laissa mainita. Materiaali kumpuaa seksuaalijärjestöjen ideologiasta. Opetuksen täytyisi olla puolueetonta, joka ei toteudu tässä tilanteessa. Onko Opetushallitus toiminut seksuaalijärjestöjen kanssa yhteistyössä ja tuottanut sillä tavalla puolueellista materiaalia?

Suomessa laki tuntee vain miehen ja naisen. Kolmatta sukupuolta ei ole. Tätä kyllä yritetään hallituksen toimesta saada aikaan mm. uusimalla henkilötunnusjärjestelmä. Toisaalla hallituksella on ohjelmassa intersektionaalinen tasa-arvo-ohjelma, jossa tuodaan myös näitä asioita esille. Meillä on yhteiskunnassamme henkilöitä, jotka tuntevat mielenkiintoa samaa sukupuolta kohtaan ja heille on sallittu lain voimalla avioliitto. Lisäksi laissa on annettu oikeus aikuisen ihmisen vaihtaa sukupuolta tietyt ehdot täyttäen ja tutkimukset läpi käyden. Tässä kappaleessa mainitut asiat ovat sellaisia, joita lain varjolla voisi opettaa sukupuolisuuteen liittyvistä asioista ja se on lyhyesti kerrottu.

Pasi Mustonen, erityisopettaja
kasvatustieteen maisteri
lapsiperheen isä
Kerava