Kantelu valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toiminnasta

Arvoisa
oikeuskansleri Tuomas Pöysti

Teen kantelun valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen toiminnasta kansanedustaja Päivi Räsästä sekä Luther-säätiön asiamies Juhana Pohjolaa kohtaan. Teen kantelun omalla nimelläni yksityishenkilönä. En edusta tässä mitään instituutiota.

Kuten tiedätte, niin juuri parhaillaan on käynnissä prosessi, jonka uhriksi on joutunut kansanedustaja Päivi Räsänen sekä osaltaan Luther-säätiön asiamies Juhana Pohjola. Päivi Räsäsestä on määrätty ensinnäkin viisi esitutkintapyyntöä. Poliisiviranomaiset näitä edeltäneissä kuulusteluissa eivät ole nähneet syytä lähteä nostamaan rikossyytettä. Kuitenkin valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on määrännyt aloitettavaksi jokaisesta viidestä tapauksesta esitutkinnan ja nyt kolmesta niistä on nostettu syyteharkinnat. Tämä ei mahdu enää kansalaisten oikeustajuun, vaan sitä pidetään maalittamisena ja se täyttää jo kunnianloukkauksen merkit, koska tämän vuoksi Päivi Räsästä henkilönä halvennetaan ja panetellaan julkisesti sekä ryöpytetään mediassa. Osansa siitä on saanut myös Juhana Pohjola. Yksikään sukupuolivähemmistöihin lukeutuva henkilö ei ole saanut päällensä vastaavaa julkista ryöpytystä tai halventamista, vaikka mm. heidän halventamisestansa Päivi Räsästä syytetään.

1. Pyydän teitä oikeuskansleri tutkimaan, onko valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toimissaan syyllistynyt maalittamiseen ja kunnianloukkaukseen Päivi Räsästä ja Juhana Pohjolaa kohtaan.

Hyvin yleisenä tulkintana kansalaisten keskuudessa on nyt se, että tästä yritetään saada valtakunnansyyttäjän toimesta ennakkotapaus, jolla voitaisiin jossakin määrin rajoittaa kristittyjen sanan-, uskonnon- ja mielipiteen vapautta tai ainakin luoda pelon ilmapiiri. Asia on myös saanut paljon kansainvälistä huomiota ja nyt ihmetellen muualla maailmalla seurataan tarkkaan, mitä kristillisessä maassa, Suomessa, on
tapahtumassa.

Kristinusko menettää merkitystään kansalaisten elämässä. Kansan maallistumisesta johtuen ihmisille monet Raamatun sanat tuntuvat ankaralta kieleltä, vaikka ne ovat normaalia Raamatun tekstiä. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi synti ja häpeä. On siten ymmärrettävää, että joitakin ihmisiä tällaiset sanat saattavat loukata ja ahdistaa, jos niitä ei ole tottunut kuulemaan ja silloin ne käsitetään loukkauksena. Nostan nämä sanat esille siksi, koska niihin puututaan yhdessä Päivi Räsästä vastaan nostetussa syyteharkinnassa.

Jos Päivi Räsästä voidaan syyttää sanoista synti ja häpeä, niin otan tähän lainauksen
evankelis-luterilaisen kirkon nykyisin käytössä olevasta Raamatunkäännöksestä ja
niistä kohdista, joita Päivi Räsänen on lainannut Raamatusta (Room. 1: 24-28)
sosiaalisessa mediassa. Otan tähän lainaukseen muutaman jakeen eteenpäin Päivi
Räsäsen käyttämästä lainauksesta ja ne jakeet ovat 24-32 samasta kohti
Raamattua. Siellä sanotaan näin:

24 Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. 25He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa – olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen. 26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, 27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. 28 Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi. 29 He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahansuopuutta, he panettelevat 30ja
parjaavat, vihaavat Jumalaa, ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja
pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, 31ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä. 32
Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin,
vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.

Pyydän katsomaan jakeita 29-31. Jos katsomme noita kohtia, niin onko tuon kohdan kuvailevien sanojen rinnalla Päivi Räsäsen käyttämät kaksi sanaa kovinkaan suurta panettelua. Tässä kohdassa on 21 eri kuvausta, joilla kuvaillaan, millaisia ihmisiä ovat sellaiset, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Näin opettaa Raamattu asiasta. Raamatun historia ulottuu todella kauaksi. Voimme tässä nyt käyttää aikana vaikka noin tuhatta seitsemääsataa vuotta. Jo tämän ajan kaikkialla maailmalla Raamatun eri painoksissa ovat nämä sanat ja kuvaukset olleet nähtävillä. Eri painoksista löytyy erilaisia versioita noista kuvauksista ja siten kuvauksien lukumäärä vain nousee edellä mainitusta.

Nyt Päivi Räsästä syytetään lisäksi teoksesta ”Mieheksi ja naiseksi Hän heidät loi”, joka on ollut nähtävissä internetissä noin 17 vuotta. Samalla tästä syytetään Luther-säätiön asiamies Juhana Pohjolaa. Raamattumme sanoma on ollut julki lähes tuhat
seitsemänsataa vuotta ja se ei ole haitannut valtakunnansyyttäjää, eikä hän siitä ole nostanut syyteharkintaa. Herääkin kysymys, kenelle halutessa syyteharkinta tästä osoitettaisiin.

Nyt kun vertaillaan Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan tekemistä siihen, mikä on ollut jo Raamatun sanoma pitkään, niin nähdään, että tässä syyteharkinnassa ei ole mitään suhteellisuusperiaatetta. Raamattu on sanonut asiasta monisanaisesti jo ammoisista ajoista asti kuten edellä olen kertonut.

2. Pyydän oikeuskansleria myös tutkimaan seuraavan asian liittyen tähän tapaukseen: Viranomaisten harkintavaltaa ohjaaviin oikeusperiaatteisiin
kuuluu myös suhteellisuusperiaate. Tämän periaatteen keskeisenä sisältönä on,
että viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään
nähden. Toisin sanoen viranomaisen toimen on oltava asianmukainen, tarpeellinen
ja oikein mitoitettu sen tavoitteen kannalta, johon kysymyksessä olevalla
toimella pyritään. 

Täytyykö valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen lähteä nyt hävittämään kaikki Raamatut koko Suomesta ja myös sensuroimaan koko internetin maailma näistä Raamatun teksteistä? Jo alkeellisella loogisella päättelyllä Päivi Räsäsen ja Juhana Pohjolan mahdollinen tuomio johtaisi siihen. Tuskin näin valtakunnansyyttäjä toimisi ja silloin mahdollinen tuomio olisi nähtävänä vain kahteen ihmiseen liittyvänä
vainona ja sitä kautta yrityksenä vaientaa kristittyjen sanan-, uskonnon- ja mielipiteen vapautta, jonka välikappaleiksi Päivi Räsänen ja Juhana Pohjola ovat tässä tahtomattaan joutuneet.

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Suomen ortodoksisella kirkolla on lainsäädännössä erityisasema ja niitä on kutsuttu valtiokirkoiksi, kansankirkoiksi tai valtakirkoiksi. Näiden kirkkojen pääohjenuora on Raamattu ja sen sanoma. Mahdollisella tuomiolla olisi vaikutus myös tähän erityisasemaan, joka on valtion ja kirkkojen välillä. Lähteekö valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen haastamaan kyseisten kirkkojen pyhintä Kirjaa ja samalla valtiokirkkojen toimintaa valtion kanssa? Meillä on myös muita uskontoja, joiden sanomaan tässä tapauksessa valtakunnansyyttäjä joutuisi puuttumaan. Islam on Suomessa kasvanut uskontona ja heidän pyhäkirjansa Koraani joutuisi vastaavasti tutkinnan alle.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen toteaa Helsingin Sanomien haastattelussa 30.4.2021, että: ”Raamattu ei ole se, mitä tässä nyt tulkitaan tai arvioidaan” Kuitenkin Toiviainen toteaa haastattelussa seuraavan asian: ”Maailma on mennyt eteenpäin niistä ajoista, kun Raamattu on kirjoitettu. Nyt meillä on paljon enemmän tietoa, ymmärrystä ja osaamista. Raamattu ei asetu Suomen voimassa olevan lain ja kansainvälisen lain yläpuolelle.”
Onko tällainen käsitys kirjattu Suomen lakeihin? 3. Voisiko oikeuskansleri selvittää myös tämän asian? Jos tällainen ei ole virallinen käsitys eikä kirjattu Suomen lakeihin, niin silloin kyse on Raija Toiviaisen henkilökohtaisesta mielipiteestä, joka asettaa koko tämän prosessin hyvin outoon valoon. Valtakunnansyyttäjällä täytyisi olla neutraali suhtautuminen myös Raamattua kohtaan, eikä tällaista asenteellista näkökulmaa. Hän sanoo, että Raamattu ei ole se, mitä tässä tutkitaan tai arvioidaan, mutta kuitenkin hän itse ottaa kantaa, että maailma on mennyt eteenpäin niistä ajoista, kun Raamattu on kirjoitettu. Tässähän hän kuitenkin juuri itse tutkii ja arvioi Raamattua.

Haluan tuoda esiin myös sen, että Raamatun sanoma on määritellyt ihmiskunnan elämää kautta aikojen ja luonut kansojen keskuuteen kristillisen maailmankatsomuksen. Raamatun sanoma on ohjannut myös Suomen kansan vaiheita koko sen olemassaolon ajan. Tokikaan kaikki maailmankatsomukset eivät ole koskaan perustuneet Raamatun sanomaan ja näitä erilaisia maailmankatsomuksia on ollut jo olemassa ammoisista ajoista lähtien.
Kuitenkin näiden eri maailmankatsomuksien edustajien on täytynyt sietää ja
täytyy sietää toinen toisensa mielipiteitä loukkaantumatta niistä.

Kristityillä täytyy olla edelleen oikeus sanoa mielipiteensä oman Raamatuntulkinnan mukaisesti. Samoin sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla henkilöillä tulee olla oikeus sanoa oma mielipiteensä kristityistä.

Kaiken kaikkiaan tässä tapauksessa ei toteudu suhteellisuusperiaate, jota edellä pyydän teitä oikeuskansleri Tuomas Pöysti tutkimaan. Suhteellisuusperiaate on EU:n yleinen oikeusperiaate, joka on muotoutunut EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tässä merkityksessä sillä tarkoitetaan oikeudellista punnintanormia, jonka mukaisesti valittujen keinojen tai toimenpiteiden tulee olla oikeassa suhteessa niillä tavoiteltuihin päämääriin nähden. Valittuja keinoja tai toimenpiteitä tulee tällöin punnita tai verrata tavoiteltaviin päämääriin ja arvioida, voivatko ne olla objektiivisesti perusteltavissa ja oikeassa suhteessa tavoitteisiin nähden. EU:n tuomioistuin on oikeuskäytännössään täsmentänyt suhteellisuusperiaatteen sisältöä.

Keravalla 30.4.2021

Pasi Mustonen

Edit 1.5.2021: Syyteharkinnasta voi alkaa käyttämään Syyte-sanaa.

Edit 6.5.2021: Kantelu on siirretty eduskunnan oikeusasiamiehelle oikeuskanslerinvirastosta.

Edit: 11.5.2021: Vastaus